Intensywna kontrola glikemii w próbach ACCORD i ADVANCE ad

Około jedna trzecia pacjentów w każdym badaniu miała historię choroby makronaczyniowej, więc w obu badaniach oceniano wpływ intensywnej kontroli glikemii u pacjentów zi bez wcześniejszych chorób makronaczyniowych. Pierwotny wynik w badaniu ADVANCE był złożonym punktem końcowym zdarzeń makro- i mikronaczyniowych. Mieszanie punktów końcowych, które prawdopodobnie mają różne podstawy patofizjologiczne, jest problematyczne. Rola obniżania stężenia glukozy w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym jest głównym bez odpowiedzi; już dobrze wiadomo, że intensywna kontrola glikemii zmniejsza powikłania mikronaczyniowe.
W badaniu ADVANCE nietypowe czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego nie były optymalnie kontrolowane. Tylko około połowa uczestników otrzymywała aspirynę, a tylko około połowa otrzymywała statyny po zakończeniu obserwacji zarówno w grupie intensywnej kontroli, jak i grupie kontrolnej standardowej. W badaniu ACCORD frakcje były znacznie wyższe: odpowiednio około 75% i 88%. Chociaż średnio pacjenci z grupy intensywnie kontrolowanej w badaniu ADVANCE spełnili cel leczenia średniej wartości hemoglobiny glikowanej wynoszącej 6,5%, niewielu pacjentów w badaniu ACCORD osiągnęło cel leczenia na poziomie poniżej 6%. Wcześniejsze zakończenie badania ACCORD, skutkujące krótszym okresem obserwacji, jest ograniczeniem.
Najbardziej przekonującym sygnałem z obu badań jest to, że prawie normalna kontrola glikemii przez medianę 3,5 do 5 lat nie zmniejsza zdarzeń sercowo-naczyniowych w tym okresie. Jednak badanie ADVANCE ponownie potwierdziło przewidywane zmniejszenie liczby nowych mikroalbuminurii i nefropatii.4 Niepokojącym odkryciem w badaniu ACCORD jest prawie normalna kontrola glikemii (osiągana przy zastosowaniu terapii skojarzonej obejmującej intensywne stosowanie tiazolidynodionów, sulfonylomoczników, metforminy, i insuliny) wiąże się ze znacznie zwiększonym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i śmierci spowodowanej przyczynami sercowo-naczyniowymi, a same wyniki prób miały zapobiegać.
Przyczyna tych nieoczekiwanych nadmiarów zgonów w badaniu ACCORD jest bardzo interesująca. Dziewiętnaście z 41 nadwyżek zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych w badaniu przypisano nieoczekiwanej lub przypuszczalnej chorobie sercowo-naczyniowej , która może być prawdopodobnie powiązana z hipoglikemią lub może zostać wytrącona przez hipoglikemię i błędnie zaklasyfikowana jako powodująca chorobę sercowo-naczyniową. Wiadomo, że terapia skojarzona, taka jak sulfonylomocznik z insuliną, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem hipoglikemii i wydaje się, że rutynowo stosowano ją w tym badaniu. Jeśli hipoglikemia rzeczywiście przyczyniła się do śmierci w badaniu ACCORD, przyszłe badania dotyczące zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego powinny koncentrować się na zbliżaniu się do prawidłowych poziomów glikemii za pomocą strategii i terapii związanych z niższym ryzykiem hipoglikemii.
Na uwagę zasługuje kilka innych porównań prób ACCORD i ADVANCE. Tiazolidynodiony były szeroko przepisywane podczas badania ACCORD (92% w grupie intensywnej terapii w porównaniu do 58% w grupie standardowej terapii, z zastosowaniem rozyglitazonu stosowanym prawie wyłącznie), ale w badaniu ADVANCE podawano je w mniejszym stopniu (17% w grupie intensywnej terapii). grupa kontrolna vs
[hasła pokrewne: nifco żory, amica słupca, torecan czopki ]

Powiązane tematy z artykułem: amica słupca nifco żory torecan czopki