Intensywna kontrola poziomu glukozy we krwi i wyniki naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2 czesc 4

Hipoglikemię definiowano jako poziom glukozy we krwi poniżej 2,8 mmol na litr (50 mg na decylitr) lub obecność typowych objawów hipoglikemii bez innych widocznych przyczyn. Pacjenci z przejściową dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego, którzy nie byli w stanie samodzielnie się wyleczyć (wymagający pomocy innej osoby) uważani byli za poważną hipoglikemię. Niezależny komitet orzekający w punkcie końcowym, nieświadomy zadań grupowych, przejrzał dokumentację źródłową dla wszystkich podejrzanych głównych punktów końcowych i zgonów. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo w regularnych odstępach czasu dokonywał przeglądu niezaślepionych danych.
Analiza statystyczna
Próba ADVANCE została pierwotnie zaprojektowana tak, aby miała moc statystyczną 90%, aby wykryć względne zmniejszenie ryzyka o 16% lub więcej dla intensywnej kontroli, w porównaniu ze standardową kontrolą, dla każdego z głównych wyników, z wykorzystaniem dwustronnego test z poziomem alfa 5%. Po średnio około 3 latach obserwacji okazało się, że wskaźniki zdarzeń (w obu połączonych grupach) były niższe niż oczekiwano. Tak więc, w sposób zaślepiony na jakiekolwiek skutki efektów interwencji, wprowadzono dwie zmiany w protokole, aby zwiększyć moc badania: wcześniej zaplanowano wspólną (jak również oddzielną) analizę pierwotnych wyników, a także okres leczenia. okres obserwacji wydłużono o 12 miesięcy w części badania, w którym oceniano obniżenie ciśnienia tętniczego i o 18 miesięcy w przypadku części, która oceniała kontrolę stężenia glukozy we krwi.
Wszystkie analizy przeprowadzono zgodnie z zasadą zamiaru leczenia. Wpływ leczenia na końcowe punkty badania oszacowano za pomocą nieskorygowanych modeli proporcjonalnego hazardu Coxa, obejmujących czas przeżycia do pierwszego odpowiedniego punktu końcowego u dowolnego indywidualnego pacjenta. Dane dla pacjentów zostały ocenzurowane w dniu ich zgonu, daty ostatniej wizyty (dla osób wciąż żyjących pod koniec okresu obserwacji) lub daty, kiedy wiadomo było, że żyją (dla osób o nieznanym stanie życiowym). Różnice w zmiennych ciągłych pomiędzy dwiema grupami badanymi w okresie obserwacji oszacowano za pomocą modeli mieszanych liniowo. Liczby potrzebne do leczenia zostały obliczone jako odwrotność bezwzględnych różnic ryzyka przy ich zwykle przybliżonych 95% przedziałach ufności.18 Wszystkie wartości P były dwustronne, a wartości P mniejsze niż 0,05 uznano za wskazujące na istotność statystyczną. Nie dokonano korekty w przypadku wielu testów statystycznych.19
Jednorodność efektów leczenia w podgrupach (z których żadna nie została wcześniej określona) została przetestowana poprzez dodanie terminów interakcji do odpowiednich modeli Cox. Interakcja między interwencją ciśnienia krwi a interwencją glukozy we krwi w badaniu ADVANCE została oceniona przy użyciu bazy danych zablokowanej pod koniec okresu obserwacji dla części badania obniżającej ciśnienie krwi (średni czas trwania obserwacji, 4,3 lat). Wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.1 (SAS Institute).
Wyniki
Zapisy i podstawowa charakterystyka uczestników
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja, losowanie i obserwacja uczestników badania
[hasła pokrewne: perwersyjna siostra filmweb, nifco żory, biofenac ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: biofenac ulotka nifco żory perwersyjna siostra filmweb