Wpływ codziennej kąpieli pacjentów z chloroheksyną na infekcję nabytą w szpitalu AD 2

Kilka dużych badań wykazało, że poprawa procesów wstawiania cewnika, w tym standaryzacja antyseptyki w miejscu insercji z użyciem produktów zawierających chlorheksydynę, może zmniejszyć ryzyko infekcji. Jednak stosowanie środków antyseptycznych do kąpieli pacjenta jest obecnie rozważane kontrowersyjny. Glukonian chlorheksydyny jest środkiem antyseptycznym, który wykazuje szerokie spektrum działania wobec wielu organizmów, w tym gatunków S. aureus i enterococcus. Continue reading „Wpływ codziennej kąpieli pacjentów z chloroheksyną na infekcję nabytą w szpitalu AD 2”

Zmiana w PCSK9 i HMGCR oraz ryzyko choroby sercowo-naczyniowej i cukrzycy ad 7

W teście replikacji obejmującym do 86 196 uczestników pochodzenia europejskiego (z 22669 przypadkami cukrzycy), którzy zostali włączeni do badań konsorcjum DIAGRAM, wyniki genetyczne PCSK9 i HMGCR miały bardzo podobny wpływ na ryzyko wystąpienia cukrzycy na spadek o 10 mg na decyliterem w poziomie cholesterolu LDL (iloraz szans dla wyniku PCSK9, 1,08, 95% CI, 1,02 do 1,15, iloraz szans dla wyniku HMGCR, 1,08, 95% CI, 1,02 do 1,14) (Rys. S12, S13 i S14 w Dodatek dodatkowy). W dodatkowych analizach obejmujących do 133 100 osób zapisanych w badaniach konsorcjów dotyczących meta-analitów glukozy i właściwości związanych z insuliną 27, wyniki genetyczne PCSK9 i HMGCR miały bardzo podobny wpływ na poziom glukozy w osoczu 2 godziny po doustnym pomiarze stężenia glukozy (wpływ PCSK9 wynik na 10 mg na decylitr obniżenia cholesterolu LDL, 1,55 mg na decylitr; 95% CI, 0,46 do 2,63 [0,09 mmol na litr, 95% CI, 0,03 do 0,15], wpływ wyniku HMGCR na 10 mg na spadek decylitru w LDL cholesterol, 1,44 mg na decylitr; 95% CI, 0,11 do 2,77 [0,08 mmol na litr, 95% CI, 0,01 do 0,15]). Efekty te były ilościowo podobne do wpływu samego allelu utraconego funkcji PCSK9 46L zarówno na ryzyko cukrzycy (iloraz szans, 1,09, 95% CI, 0,98 do 1,23), jak i na poziom glukozy w osoczu 2 godziny po doustnym podaniu glukozy prowokacja (wpływ na allel 46L, 1,51 mg na decylitr; 95% CI, 0,00 do 3,02 [0,08 mmol na litr, 95% CI, 0,00 do 0,17]).
W odróżnieniu od wyniku genetycznego HMGCR, wynik genetyczny PCSK9 nie był związany z masą ciała, wskaźnikiem masy ciała, obwodem talii ani stosunkiem talii do bioder, aż do 339.224 uczestników zapisanych w badaniach konsorcjów Genetycznego Badania Cech antropometrycznych (tabela S8 w Dodatek dodatkowy .28
Dyskusja
Stwierdziliśmy, że warianty genetyczne, które naśladują działanie inhibitorów PCSK9, mają zadziwiająco podobny wpływ na ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych i ryzyko cukrzycy w porównaniu z wariantami imitującymi działanie statyn przy pomiarze na jednostkę zmiany poziomu cholesterolu LDL. Continue reading „Zmiana w PCSK9 i HMGCR oraz ryzyko choroby sercowo-naczyniowej i cukrzycy ad 7”

Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola czesc 4

Przed infuzjami produktu ZMapp pacjenci otrzymywali często leki przeciwhistaminowe (94% w cyklu 1) i leki przeciwgorączkowe (65% w cyklu 1) w celu złagodzenia działań niepożądanych (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Śmiertelność
Tabela 2. Tabela 2. Porównanie umieralności 28 dniowej według grupy leczenia. Spośród 71 pacjentów, których można było ocenić, 21 zmarło, co stanowi ogólny wskaźnik śmiertelności na poziomie 30%. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola czesc 4”

Randomizowana próba długoterminowego tlenu dla POChP z umiarkowanym desaturacją ad 8

Po pierwsze, niektórzy pacjenci mogli nie wziąć udziału w badaniu, ponieważ oni lub ich dostawcy wierzyli, że są zbyt chorzy lub korzystali z tlenu. Bardzo symptomatyczni pacjenci, którzy odmówili rejestracji mogli mieć inną odpowiedź na tlen niż to, co zaobserwowaliśmy u zapisanych pacjentów. Po drugie, brak maskowania mógł wpłynąć na niektóre z zgłaszanych przez pacjentów wyników; jest jednak mało prawdopodobne, aby wpłynęło na pierwotny wynik. Po trzecie, nie używaliśmy jednolitych urządzeń do dostarczania tlenu; możliwe jest, że istnieje zmienność ilości dostarczanego tlenu. Po czwarte, bezpośredni wpływ tlenu na objawy lub sprawność fizyczną nie był oceniany. Continue reading „Randomizowana próba długoterminowego tlenu dla POChP z umiarkowanym desaturacją ad 8”

Intensywna kontrola poziomu glukozy we krwi i wyniki naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2 ad 6

Podczas ostatniej wizyty, 16,8% pacjentów poddawanych intensywnej kontroli glikemii i 10,9% osób poddanych standardowej kontroli glukozy otrzymywało tiazolidynodiony. Stosowanie obniżania ciśnienia tętniczego, modyfikacji lipidów i leczenia przeciwpłytkowego było podobne w obu grupach podczas okresu obserwacji. Wpływ na pierwotne wyniki
Rysunek 3. Rysunek 3. Skumulowane przypadki zdarzeń zgodnie ze strategią kontroli glikemii. Continue reading „Intensywna kontrola poziomu glukozy we krwi i wyniki naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2 ad 6”

Intensywna kontrola poziomu glukozy we krwi i wyniki naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2 ad

Część badań, w których oceniano obniżenie ciśnienia tętniczego za pomocą perindoprilu i indapamidu, zakończone w czerwcu 2007 r., Wykazała zmniejszenie ryzyka poważnych zdarzeń naczyniowych i śmierci, niezależnie od początkowego ciśnienia krwi.15 główne wyniki z porównania strategii obniżania stężenia glukozy we krwi, zakończonych w styczniu 2008 r., w których oceniano intensywną strategię kontroli glikemii opartą na gliklazydzie (zmodyfikowane uwalnianie) i innych lekach, wymaganych do osiągnięcia docelowego poziomu hemoglobiny glikowanej. Metody
Badanie ADVANCE jest randomizowaną, kontrolowaną próbą czynnikową przeprowadzoną w 215 ośrodkach współpracujących w 20 krajach z Azji, Australii, Europy i Ameryki Północnej (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Zatwierdzenie przeprowadzenia badania uzyskano od komisji etycznej każdego ośrodka badawczego, a wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę. Szczegółowe metody badań zostały opublikowane wcześniej.16
Badanie ADVANCE było procesem zainicjowanym przez badacza, który został zaprojektowany, przeprowadzony, przeanalizowany i miał dane zinterpretowane niezależnie od obu sponsorów. Dane badawcze zostały zebrane i zatrzymane przez badaczy i nie zostały udostępnione sponsorom badania. Continue reading „Intensywna kontrola poziomu glukozy we krwi i wyniki naczyniowe u pacjentów z cukrzycą typu 2 ad”

Wpływ intensywnego obniżania poziomu glukozy w cukrzycy typu 2 ad 7

Wskaźniki zagrożenia dla pierwotnego wyniku i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w wcześniej określonych podgrupach. Dane dotyczące stężenia hemoglobiny glikowanej w punkcie wyjściowym przedstawiono dla 10 288 pacjentów, ponieważ poziom podstawowy nie był dostępny dla 23 pacjentów. Poziome kreski reprezentują przedział ufności 95%, a pionowe linie przerywane wskazują ogólny współczynnik ryzyka. Wielkość każdego kwadratu jest proporcjonalna do liczby pacjentów.
Częstość zgonów z jakiejkolwiek przyczyny była wyższa w grupie intensywnej terapii niż w grupie standardowej (5,0% w porównaniu z 4,0%, współczynnik ryzyka, 1,22, 95% CI, 1,01 do 1,46, P = 0,04). Continue reading „Wpływ intensywnego obniżania poziomu glukozy w cukrzycy typu 2 ad 7”

Przekazywanie gruźlicy o dużej oporności na leki w Afryce Południowej ad 8

Sieci obejmowały wiele gospodarstw domowych i szpitali, a także kontakty międzyludzkie wśród kolegów ze szkół i członków kościoła. Chociaż dobrze opisana jest transmisja gruźlicy lekoopornej w szpitalach7, prawdopodobnie konieczna jest bardziej złożona sieć wzajemnych powiązań zarówno w opiece zdrowotnej, jak i środowiskach społecznościowych, aby wesprzeć epidemię tej skali. Dalsza charakterystyka tych sieci jest potrzebna do zaprojektowania interwencji w celu przerwania transmisji. Wysiłki mające na celu powstrzymanie transmisji koncentrowały się na placówkach opieki zdrowotnej, które zazwyczaj mają zgromadzone podopieczne i zatłoczone kliniki. Ponieważ większość uczestników badania zgłosiło, że są hospitalizowani, ustalone interwencje, takie jak przeprojektowanie placówek służby zdrowia, wdrażanie programów kontroli zakażeń i zapewnienie opieki ambulatoryjnej pozostają ważnymi względami przy projektowaniu kompleksowej strategii.35-39 Metody kontrolowania transmisji w społecznościach są mniej dobrze przebadany. Continue reading „Przekazywanie gruźlicy o dużej oporności na leki w Afryce Południowej ad 8”

Ludzkie koszty użycia tytoniu ad 6

Ponadto wyroby tytoniowe nie podlegają regulacji przez Food and Drug Administration100 lub przez Komisję ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumpcyjnych 101, co, biorąc pod uwagę obecne standardy bezpieczeństwa produktów, niezaprzeczalnie uniemożliwi sprzedaż podobnego produktu, jaki został wprowadzony dzisiaj. Dlatego przeszkody stojące przed kampanią przeciwko używaniu tytoniu są ogromne. Aby kampania była skuteczna, musi działać na wielu różnych poziomach, od programów edukacyjnych dla społeczności po wsparcie dla podwyżek w federalnych podatkach akcyzowych (Tabela 3). Ograniczenia dotyczące palenia w miejscu pracy i w miejscach publicznych
W ciągu ostatnich 10 lat powszechne uznawanie niebezpieczeństw związanych z biernym paleniem (tj. Continue reading „Ludzkie koszty użycia tytoniu ad 6”

Ludzkie koszty użycia tytoniu

Zużycie papierosów na jednego mieszkańca wzrosło i spadło w zależności od konkretnych wydarzeń (rys. 3) 69. Liczba zgonów z powodu chorób związanych z paleniem wzrosła jednak, osiągając szczyt lub plateau w 1988 roku1. Badania70 postawiły koszty palenia w Stanach Zjednoczonych jako całości w oszałamiającym 65 miliardów dolarów w 1985 roku w zakresie wydatków na opiekę zdrowotną i utraconych produktywność, wartość, która z pewnością przekroczy 100 miliardów dolarów w bieżących dolarach. Szacunkowe średnie koszty medyczne na całe życie dla palacza przekraczają te dla osób niepalących o ponad 6.00071 USD. Continue reading „Ludzkie koszty użycia tytoniu”