Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wismodegibu w zaawansowanym raku podstawnokomórkowym AD 3

Dane zostały zebrane przez prowadzących badania na podstawie umowy o poufności i zostały zachowane i przeanalizowane przez sponsora. Wszyscy autorzy mieli pełny dostęp do danych i gwarantowali dokładność i kompletność danych i analiz oraz wierność badania do protokołu. Pierwszy szkic manuskryptu został napisany przez pierwszego autora i jednego autora, który jest pracownikiem sponsora. Wszyscy autorzy przyczynili się do kolejnych projektów i postanowili złożyć manuskrypt do publikacji. Continue reading „Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wismodegibu w zaawansowanym raku podstawnokomórkowym AD 3”

Wpływ codziennej kąpieli pacjentów z chloroheksyną na infekcję nabytą w szpitalu

Wyniki poprzednich jednoośrodkowych badań obserwacyjnych sugerują, że codzienne kąpiele pacjentów z chloroheksyną mogą zapobiegać szpitalnym zakażeniom krwi i nabywaniu organizmów odpornych na wiele leków (MDRO). Metody
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane w grupach, nieklejące badanie z przeplotem, aby ocenić wpływ codziennego kąpania z impregnowanymi chlorheksydyną myjkami na nabycie MDRO i częstość zakażeń szpitalnych nabytych w krwiobiegu. Dziewięć oddziałów intensywnej terapii i przeszczepiania szpiku kostnego w sześciu szpitalach przydzielono losowo do kąpiących się pacjentów za pomocą bezumierania 2% impregnowanych chlorheksydyną myjki gąbczastej lub myjkami nieantydrobnoustrojowymi przez okres 6 miesięcy, zamienionymi na alternatywny produkt w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Częstotliwość nabywania MDRO i częstości zakażeń szpitalnych krwioobiegu porównano między dwoma okresami za pomocą analizy regresji Poissona. Continue reading „Wpływ codziennej kąpieli pacjentów z chloroheksyną na infekcję nabytą w szpitalu”

Zmiana w PCSK9 i HMGCR oraz ryzyko choroby sercowo-naczyniowej i cukrzycy ad 7

W teście replikacji obejmującym do 86 196 uczestników pochodzenia europejskiego (z 22669 przypadkami cukrzycy), którzy zostali włączeni do badań konsorcjum DIAGRAM, wyniki genetyczne PCSK9 i HMGCR miały bardzo podobny wpływ na ryzyko wystąpienia cukrzycy na spadek o 10 mg na decyliterem w poziomie cholesterolu LDL (iloraz szans dla wyniku PCSK9, 1,08, 95% CI, 1,02 do 1,15, iloraz szans dla wyniku HMGCR, 1,08, 95% CI, 1,02 do 1,14) (Rys. S12, S13 i S14 w Dodatek dodatkowy). W dodatkowych analizach obejmujących do 133 100 osób zapisanych w badaniach konsorcjów dotyczących meta-analitów glukozy i właściwości związanych z insuliną 27, wyniki genetyczne PCSK9 i HMGCR miały bardzo podobny wpływ na poziom glukozy w osoczu 2 godziny po doustnym pomiarze stężenia glukozy (wpływ PCSK9 wynik na 10 mg na decylitr obniżenia cholesterolu LDL, 1,55 mg na decylitr; 95% CI, 0,46 do 2,63 [0,09 mmol na litr, 95% CI, 0,03 do 0,15], wpływ wyniku HMGCR na 10 mg na spadek decylitru w LDL cholesterol, 1,44 mg na decylitr; 95% CI, 0,11 do 2,77 [0,08 mmol na litr, 95% CI, 0,01 do 0,15]). Efekty te były ilościowo podobne do wpływu samego allelu utraconego funkcji PCSK9 46L zarówno na ryzyko cukrzycy (iloraz szans, 1,09, 95% CI, 0,98 do 1,23), jak i na poziom glukozy w osoczu 2 godziny po doustnym podaniu glukozy prowokacja (wpływ na allel 46L, 1,51 mg na decylitr; 95% CI, 0,00 do 3,02 [0,08 mmol na litr, 95% CI, 0,00 do 0,17]).
W odróżnieniu od wyniku genetycznego HMGCR, wynik genetyczny PCSK9 nie był związany z masą ciała, wskaźnikiem masy ciała, obwodem talii ani stosunkiem talii do bioder, aż do 339.224 uczestników zapisanych w badaniach konsorcjów Genetycznego Badania Cech antropometrycznych (tabela S8 w Dodatek dodatkowy .28
Dyskusja
Stwierdziliśmy, że warianty genetyczne, które naśladują działanie inhibitorów PCSK9, mają zadziwiająco podobny wpływ na ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych i ryzyko cukrzycy w porównaniu z wariantami imitującymi działanie statyn przy pomiarze na jednostkę zmiany poziomu cholesterolu LDL. Continue reading „Zmiana w PCSK9 i HMGCR oraz ryzyko choroby sercowo-naczyniowej i cukrzycy ad 7”

Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola ad 5

Tylko jedno poważne zdarzenie niepożądane (nadciśnienie tętnicze) u biorców ZMapp zostało ocenione jako związane z samą infuzją (Tabela Zdarzenia niepożądane związane z infuzjami produktu ZMapp zgłaszano najczęściej podczas pierwszej infuzji (25%) i zmniejszały się wraz z kolejnymi infuzjami (11% w przypadku wlewu 3). Gorączka (14% z infuzją 1) i niedociśnienie (11% z infuzją 1) były najczęstszymi zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi (Tabela S4 w dodatkowym dodatku). Działania łagodzące polegały głównie na powolnym podawaniu leku podczas konkretnego podawania lub zatrzymaniu wlewów oraz podaniu środków przeciwgorączkowych lub innych leków. Łącznie 8 z 93 infuzji (9%) zostało zatrzymanych z powodu zdarzeń niepożądanych, natomiast 9 z 93 infuzji (10%) zostało spowolnionych w celu złagodzenia skutków ubocznych.
Podgrupa Analizy śmiertelności
Rysunek 3. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola ad 5”

Randomizowana próba długoterminowego tlenu dla POChP z umiarkowanym desaturacją ad 6

Dane dla 302 pacjentów w grupie z dodatkowym tlenem i 297 w grupie bez suplementacyjnego tlenu, którzy żyli 31 sierpnia 2015 r., Zostały ocenzurowane od tego dnia. Współczynniki zagrożenia i granice ufności 95% uzyskano z modeli regresji Coxa, z dodatkowym tlenem zamiast bez dodatkowego tlenu jako pojedynczej zmiennej modelu. Wartości P pochodziły z testów log-rank. W przypadku składników złożonego pierwotnego wyniku (zgonu i pierwszej hospitalizacji) wartość P poniżej 0,025 (0,05 podzielona przez 2) została uznana za wskazującą istotność statystyczną, z zastosowaniem korekty Bonferroniego dla wielokrotnych porównań.22 Tabela 2. Tabela 2. Continue reading „Randomizowana próba długoterminowego tlenu dla POChP z umiarkowanym desaturacją ad 6”

Przedefiniowanie jakości – implikacje najnowszych badań klinicznych cd

Miarka jakości, która uwzględniałaby stosowanie statyn w ocenie kontroli poziomu lipidów, byłaby bardziej naukowo uzasadniona niż prosta ocena proporcji pacjenta z lekarzem lub praktyką, u których określony poziom cholesterolu LDL został osiągnięty za pomocą dowolnej strategii. Miara jakości dla ścisłej kontroli glikemii powinna wymagać dowodów, że sprawdzona strategia zapewnia pacjentom istotną korzyść netto. Wiemy, że wyznaczamy wysoki standard dla twórców miar wydajności, ale postęp w naszej wiedzy nie wymaga niczego więcej. Po drugie, wytyczne i mierniki wyników powinny zawierać bardziej wyrafinowane i jednoznaczne rozważania na temat ryzyka związanego z chorobą i negatywnych konsekwencji wynikających z interwencji. U pacjentów z małym prawdopodobieństwem wystąpienia szczególnie złego wyniku, interwencja zaprojektowana w celu ochrony przed takim wynikiem prawdopodobnie nie przyniesie znaczących korzyści – jeśli więc interwencja niesie nawet niewielkie ryzyko, ryzyko to może zrekompensować lub nawet przeważyć korzyść. Continue reading „Przedefiniowanie jakości – implikacje najnowszych badań klinicznych cd”

Wpływ intensywnego obniżania poziomu glukozy w cukrzycy typu 2

Badania epidemiologiczne wykazały związek między poziomem hemoglobiny glikowanej a zdarzeniami sercowo-naczyniowymi u pacjentów z cukrzycą typu 2. Zbadaliśmy, czy intensywna terapia zmierzająca do osiągnięcia normalnego poziomu hemoglobiny glikowanej zmniejszyłaby liczbę zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy albo stwierdzili chorobę sercowo-naczyniową, albo dodatkowe czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Metody
W tym randomizowanym badaniu 10 251 pacjentów (średni wiek 62,2 lat) z medianą poziomu glikowanej hemoglobiny 8,1% przydzielono do intensywnej terapii (ukierunkowanej na poziom hemoglobiny glikowanej poniżej 6,0%) lub terapii standardowej (ukierunkowanej na poziom od 7,0 do 7,9). %). Spośród tych pacjentów 38% stanowiły kobiety, a 35% miało wcześniejsze zdarzenie sercowo-naczyniowe. Continue reading „Wpływ intensywnego obniżania poziomu glukozy w cukrzycy typu 2”

Chromosom 6p22 Locus związany z klinicznie agresywnym nerwiakiem płodowym czesc 4

Allelic odds ratio i odpowiadające im 95% przedziały ufności zostały obliczone dla analiz asocjacyjnych. Dodatkowo, w celu dalszej kontroli potencjalnego zakłócającego wpływu stratyfikacji populacji, przeprowadziliśmy analizy asocjacyjne po korekcie dla podstruktury opartej na analizie głównych składników zaimplementowanej w Eigenstrat.22,23 Dla każdego SNP używaliśmy domyślnych ustawień w programie i wykonaliśmy zmodyfikowany test trendu Cochran-Armitage, dostosowując go do pięciu głównych komponentów, 22, 23 i raportujemy wynik jako wartość E wartości. Rysunek S1 w dodatkowym dodatku pokazuje wykresy kwantowania kwantylowego przed i po korekcie. Spośród 1032 pacjentów włączonych do serii przypadków fazy odkrywania, dane kliniczne i biologiczne współzmienne uzyskiwane podczas diagnozy były dostępne dla większości osób (Tabela Pełne dane dotyczące wyników były dostępne dla 883 pacjentów (85,6%), z medianą czasu obserwacji wynoszącą 4,02 roku dla pacjentów bez zdarzeń. Analizy asocjacyjne SNP chromosomu 6p22 o charakterystyce klinicznej wykonano za pomocą testu chi-kwadrat na allelu i liczebności genotypu. Continue reading „Chromosom 6p22 Locus związany z klinicznie agresywnym nerwiakiem płodowym czesc 4”

Chromosom 6p22 Locus związany z klinicznie agresywnym nerwiakiem płodowym ad

Próbki krwi od pacjentów z nerwiakiem zarodkowym zidentyfikowano poprzez biorepository neuroblastoma z Children s Oncology Group w celu pobrania próbki w momencie diagnozy. Większość próbek została opatrzona informacją kliniczną i genomową, która obejmowała wiek pacjenta w chwili rozpoznania, miejsce pochodzenia nowotworu, stopień zaawansowania choroby według międzynarodowego systemu klasyfikacji nerwiaka zarodkowego, 15 klasyfikację patologii międzynarodowego nerwiaka niedojrzałego, 16 kopii kodu onkogenu MYCN, 17 wskaźników DNA ( tj. status ploidii), 18 rejestracji w badaniu klinicznym lub badaniach klinicznych, wolne od zdarzeń i całkowite przeżycie, drugie guzy i wszelkie związane z nimi stany (np. wrodzone nieprawidłowości). Kryterium kwalifikowalności do genotypowania genomewidów było dostępność 1,5 .g DNA o wysokiej jakości ze źródła wolnego od nowotworu, takiego jak komórki jednojądrzaste krwi obwodowej lub jednojądrzaste szpiku kostnego, które nie były uwarunkowane nowotworem. Continue reading „Chromosom 6p22 Locus związany z klinicznie agresywnym nerwiakiem płodowym ad”

Rozszerzenie terapii adiuwantowej Aromatase-Inhibitor na 10 lat ad

W badaniu badano wpływ leczenia inhibitorem aromatazy przez 10 lat, a nie zaledwie 5 lat po dowolnym czasie wcześniejszego leczenia tamoksyfenem. Metody
Projekt badania i uczestnicy
Badanie MA.17R było randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniem fazy III z udziałem kobiet po menopauzie z pierwotnym rakiem piersi, które otrzymywały od 4,5 do 6 lat leczenia adjuwantowego inhibitorem aromatazy, poprzedzone u większości pacjentów leczeniem tamoksyfenem. . W ciągu 2 lat po zakończeniu leczenia inhibitorem aromatazy pacjenci zostali losowo przydzieleni5, aby otrzymywać 2,5 mg letrozolu lub placebo doustnie raz dziennie przez kolejne 5 lat. Uczestnicy byli podzieleni na straty według statusu węzłów chłonnych, przed otrzymaniem chemioterapii adjuwantowej, przerwy między ostatnią dawką inhibitora aromatazy i randomizacją oraz czasu trwania wcześniejszego otrzymania tamoksyfenu. Continue reading „Rozszerzenie terapii adiuwantowej Aromatase-Inhibitor na 10 lat ad”