Telereceptorami sa narzady: sluchu, wzroku i powonienia

Telereceptorami są narządy: słuchu, wzroku i powonienia, w których czynniki drażniące wywierają swój wpływ z większego lub mniejszego oddalenia od ciała. Bez względu na sposób zakończenia, cala dotychczasowa droga podniety od punktu zetknięcia z kontaktoreceptorem poprzez nerw obwodowy, zwój rdzeniowy i korzonek grzbietowy, aż do punktu zetknięcia z następnym neuronem, stanowi zakres działania jednego neuronu. skóra -+ neuron zwoju rdzeniowego -+neurony istoty szarej rdzenia I neuron Możliwości więc, są wielorakie, zakres jednak naszego zainteresowania ograniczymy do pierwszych. czterech przypadków, odkładając omówienie następstw, wywołanych przez zakończenia pozostałe, do rozdziałów poświęconych szlakom nerwowym. W przypadku pierwszym, jak wspomniałem, neuryt korzonka grzbietowego tworzy synapsę z dendrytem jednego z neuronów jąder ruchowych słupa brzusznego rdzenia. Continue reading „Telereceptorami sa narzady: sluchu, wzroku i powonienia”

UKLAD WSPÓLCZULNY

UKŁAD WSPÓŁCZULNY Układ współczulny (systema nervorum sympathicum) stanowi część ukl. nerwowego ośrodkowego, unerwiającą specjalnie narządy trzewne, A więc podczas gdy rdzeń i jego nadbudówki wiążą ustrój ze światem zewnętrznym i wypowiadają się ruchowo za pośrednictwem umięśnienia somatycznego, to układ współczulny jest niejako zapatrzony,. w to, co się dzieje wewnątrz ustroju i uzewnętrznia się ruchowo przy pomocy umięśnienia trzewnego, powstałego z listka trzewnego blaski bocznej mezodermy. Pomimo to istnieje między tymi dwoma układami bardzo ścisła współpraca, dzięki której wpływy świata zewnętrznego mogą w pewnych okolicznościach dotrzeć do trzew, a to co się dzieje wewnątrz jelit lub płuc zwykło zabarwiać w taki lub w inny sposób podniety, odbierane z zewnątrz. Jest rzeczą wielce prawdopodobną, że tzw. Continue reading „UKLAD WSPÓLCZULNY”

Przedłużone stosowanie dabigatranu, warfaryny lub placebo w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej AD 7

Skuteczność i bezpieczeństwo wyników w badaniu kontrolnym placebo. Pierwotny wynik skuteczności został potwierdzony przez główne rozpoznanie u 3 pacjentów (0,4%) w grupie otrzymującej dabigatran iu 37 pacjentów (5,6%) w grupie placebo. Współczynnik hazardu z dabigatranem w czasie do pierwszego zdarzenia pierwszorzędowego wynosił 0,08 (95% CI, 0,02 do 0,25; P <0,001) (Tabela 3 i Figura 1B). Nie wykazano istotnych różnic w skuteczności leczenia według wcześniej określonych podgrup (ryc. Continue reading „Przedłużone stosowanie dabigatranu, warfaryny lub placebo w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej AD 7”

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wismodegibu w zaawansowanym raku podstawnokomórkowym AD 4

Równoczesna terapia przeciwnowotworowa była niedozwolona. Zbieranie danych
Wszyscy pacjenci byli poddawani badaniu fizykalnemu i badaniom laboratoryjnym (w tym testom ciążowym u kobiet w wieku rozrodczym) w punkcie wyjściowym, a następnie co 4 tygodnie. W przypadku pacjentów z radiologicznie mierzalną chorobą (wszystkich pacjentów z przerzutowym rakiem podstawnokomórkowym, a niektórzy z miejscowo zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym), ocenę radiologiczną nowotworów wykonywano w punkcie wyjściowym, a następnie co 8 tygodni. U pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym guzy oceniano za pomocą badania fizykalnego (udokumentowanego standardową fotografią cyfrową) w punkcie wyjściowym, a następnie co 8 tygodni. Continue reading „Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wismodegibu w zaawansowanym raku podstawnokomórkowym AD 4”

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wismodegibu w zaawansowanym raku podstawnokomórkowym AD 10

W obu kohortach większość niezgodności przypisywano przypadkom, w których badacz strony odnotował odpowiedź, ale niezależny recenzent odnotował brak odpowiedzi. Niższy stopień zgodności dla pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym można przypisać wielorakim składnikom definicji punktu końcowego dla odpowiedzi (tj. Widzialny wymiar, owrzodzenie i RECIST, stosownie do przypadku) i połączony niezależny przegląd każdego z nich. tych składników. Continue reading „Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wismodegibu w zaawansowanym raku podstawnokomórkowym AD 10”

Wpływ codziennej kąpieli pacjentów z chloroheksyną na infekcję nabytą w szpitalu AD 3

W skrócie, myjki były używane w kolejności, aby wypłukać wszystkie powierzchnie ciała, z wyjątkiem twarzy podczas kąpieli z impregnowanymi 2% chlorheksydyną ściereczkami w celu uniknięcia ekspozycji na błony śluzowe oczu i ust. Podczas przejścia do nowego produktu nie było okresu wypłukiwania. Infekcje i przejęcia MDRO monitorowano przez 2 dni po przejściu i przypisano do poprzedniego leczenia w kąpielisku, jeśli wystąpiły w tym okresie czasu. Kolejność przypisywania jednostek do okresu kontrolnego lub interwencyjnego została podzielona na straty według rodzaju jednostki i obiektu. Continue reading „Wpływ codziennej kąpieli pacjentów z chloroheksyną na infekcję nabytą w szpitalu AD 3”

Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola

Dane z badań nad naczelnymi nieczłowieczymi sugerują, że potrójny koktajl monoklonalny ZMapp to obiecujące, oparte na odporności leczenie choroby Ebola (EVD). Metody
Począwszy od marca 2015 r. Przeprowadziliśmy randomizowaną, kontrolowaną próbę ZMapp oraz obecny standard opieki w porównaniu z obecnym standardem opieki tylko u pacjentów z EVD, który został zdiagnozowany w Afryce Zachodniej za pomocą testu reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Kwalifikujący się pacjenci w każdym wieku zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymać obecny standard opieki lub obecny standard opieki oraz trzy dożylne wlewy ZMapp (50 mg na kilogram masy ciała, podawane co trzeci dzień). Pacjentów stratyfikowano zgodnie z wyjściową wartością progową cyklu PCR dla wirusa (.22 vs.> 22) i kraj rejestracji. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola”

Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola ad 7

Zalety randomizowanych badań były szeroko dyskutowane przez innych.5,21-23 Prawdziwe zaufanie do wyników badań nad terapiami o potencjalnie niewielkim do umiarkowanego wpływie na śmiertelność jest często wzmacniane dzięki dobrze przeprowadzonym randomizowanym próbom; w przypadku ich braku istnieje większe ryzyko, że takie efekty leczenia mogą być maskowane przez uprzedzenia wyboru i zakłócenia. Chociaż główną siłą badania PREVAIL II był jego randomizowany projekt, jego słabości obejmują konstrukcję otwartą, w przeciwieństwie do podwójnie ślepej (tj. Potencjalnie wpływającą na stronniczość obserwacyjną przy łóżku) i wczesne zakończenie z powodu dramatycznego spadku liczba zainfekowanych pacjentów. Godny pochwały i szybki spadek kwalifikujących się nowych przypadków EVD był czynnikiem, którego nie przewidywał żaden projekt próbny i wpłynął na naszą zdolność do wyciągnięcia ostatecznych wniosków. Pomimo wspólnych wysiłków wielu oddanych naukowców w kraju i za granicą, którzy uczestniczyli w tych i innych badaniach, wybuch epidemii prawdopodobnie zakończył się bez żadnych niepodważalnych dowodów na to, że jakakolwiek pojedyncza interwencja terapeutyczna lub kombinacja interwencji była jednoznacznie lepsza od rodzajów wspomagającej opieki medycznej. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola ad 7”

Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola ad 5

Tylko jedno poważne zdarzenie niepożądane (nadciśnienie tętnicze) u biorców ZMapp zostało ocenione jako związane z samą infuzją (Tabela Zdarzenia niepożądane związane z infuzjami produktu ZMapp zgłaszano najczęściej podczas pierwszej infuzji (25%) i zmniejszały się wraz z kolejnymi infuzjami (11% w przypadku wlewu 3). Gorączka (14% z infuzją 1) i niedociśnienie (11% z infuzją 1) były najczęstszymi zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi (Tabela S4 w dodatkowym dodatku). Działania łagodzące polegały głównie na powolnym podawaniu leku podczas konkretnego podawania lub zatrzymaniu wlewów oraz podaniu środków przeciwgorączkowych lub innych leków. Łącznie 8 z 93 infuzji (9%) zostało zatrzymanych z powodu zdarzeń niepożądanych, natomiast 9 z 93 infuzji (10%) zostało spowolnionych w celu złagodzenia skutków ubocznych.
Podgrupa Analizy śmiertelności
Rysunek 3. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola ad 5”

Randomizowana próba długoterminowego tlenu dla POChP z umiarkowanym desaturacją czesc 4

Szczegółowe informacje dotyczące ustalenia pierwotnego złożonego wyniku i procedur pomiaru spoczynkowego i wywołanego wysiłkiem desaturacji znajdują się w dodatkowym dodatku. Analiza statystyczna
Obliczenie wymaganej końcowej próbki oparto na modelu przeżycia czasu do złożenia z wykorzystaniem statystyki testu log-rank. Przy założeniu, że 90% mocy wykrywa współczynnik ryzyka śmierci lub pierwszej hospitalizacji wynoszącej 0,60 w grupie z uzupełniającym tlenem w porównaniu z grupą bez suplementacyjnego tlenu, dwustronny współczynnik błędu typu I wynoszący 0,05, ogólny zwrotność 11,7% od bez dodatkowej grupy tlenowej do uzupełniającej grupy tlenowej, oraz ogólny ogólny zwrot z 3,1% z grupy uzupełniającego tlenu do grupy bez dodatkowego tlenu, obliczyliśmy próbkę o wielkości 737 pacjentów. Współczynnik ryzyka wynoszący 0,60 odpowiada najmniejszej różnicy w śmiertelności, którą badacze uznali za klinicznie wartościową (o 40% niższą w grupie z dodatkowym tlenem niż w grupie bez uzupełniania tlenu), na podstawie liczby pacjenci potrzebujący leczenia. Ponieważ dodatkowy tlen jest drogi, a jego stosowanie jest uciążliwe, współczynnik ryzyka równy 0,60 został również uznany za odpowiedni dla złożonego pierwotnego wyniku śmierci lub pierwszej hospitalizacji w analizie czas do zdarzenia. Continue reading „Randomizowana próba długoterminowego tlenu dla POChP z umiarkowanym desaturacją czesc 4”