Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola

Dane z badań nad naczelnymi nieczłowieczymi sugerują, że potrójny koktajl monoklonalny ZMapp to obiecujące, oparte na odporności leczenie choroby Ebola (EVD). Metody
Począwszy od marca 2015 r. Przeprowadziliśmy randomizowaną, kontrolowaną próbę ZMapp oraz obecny standard opieki w porównaniu z obecnym standardem opieki tylko u pacjentów z EVD, który został zdiagnozowany w Afryce Zachodniej za pomocą testu reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Kwalifikujący się pacjenci w każdym wieku zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymać obecny standard opieki lub obecny standard opieki oraz trzy dożylne wlewy ZMapp (50 mg na kilogram masy ciała, podawane co trzeci dzień). Pacjentów stratyfikowano zgodnie z wyjściową wartością progową cyklu PCR dla wirusa (.22 vs.> 22) i kraj rejestracji. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola”

Zmiana w PCSK9 i HMGCR oraz ryzyko choroby sercowo-naczyniowej i cukrzycy ad 8

Dlatego, podobnie jak w przypadku statyn, wszelkie potencjalne zwiększone ryzyko wystąpienia cukrzycy o nowym początku w trakcie leczenia inhibitorem PCSK9 prawdopodobnie będzie ograniczone do osób z zaburzeniami poziomu glukozy na czczo. Chociaż warianty, które naśladują działanie inhibitorów PCSK9 i statyn, wiązały się ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy, odpowiednie proporcjonalne zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego było znacznie większe niż zwiększone ryzyko cukrzycy. Dlatego, podobnie jak w przypadku statyn, zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego za pomocą inhibitorów PCSK9 powinno znacznie przekraczać potencjalne zwiększone ryzyko cukrzycy. Ponadto stwierdziliśmy, że zarówno warianty PCSK9, jak i HMGCR były związane ze zmniejszonym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych wśród osób z cukrzycą i osób bez cukrzycy. To odkrycie jest zgodne z wynikami metaanaliz, które pokazują, że statyny są powiązane z taką samą proporcjonalną redukcją ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych u osób z cukrzycą, jak u osób bez cukrzycy. Continue reading „Zmiana w PCSK9 i HMGCR oraz ryzyko choroby sercowo-naczyniowej i cukrzycy ad 8”

Zmiana w PCSK9 i HMGCR oraz ryzyko choroby sercowo-naczyniowej i cukrzycy ad 7

W teście replikacji obejmującym do 86 196 uczestników pochodzenia europejskiego (z 22669 przypadkami cukrzycy), którzy zostali włączeni do badań konsorcjum DIAGRAM, wyniki genetyczne PCSK9 i HMGCR miały bardzo podobny wpływ na ryzyko wystąpienia cukrzycy na spadek o 10 mg na decyliterem w poziomie cholesterolu LDL (iloraz szans dla wyniku PCSK9, 1,08, 95% CI, 1,02 do 1,15, iloraz szans dla wyniku HMGCR, 1,08, 95% CI, 1,02 do 1,14) (Rys. S12, S13 i S14 w Dodatek dodatkowy). W dodatkowych analizach obejmujących do 133 100 osób zapisanych w badaniach konsorcjów dotyczących meta-analitów glukozy i właściwości związanych z insuliną 27, wyniki genetyczne PCSK9 i HMGCR miały bardzo podobny wpływ na poziom glukozy w osoczu 2 godziny po doustnym pomiarze stężenia glukozy (wpływ PCSK9 wynik na 10 mg na decylitr obniżenia cholesterolu LDL, 1,55 mg na decylitr; 95% CI, 0,46 do 2,63 [0,09 mmol na litr, 95% CI, 0,03 do 0,15], wpływ wyniku HMGCR na 10 mg na spadek decylitru w LDL cholesterol, 1,44 mg na decylitr; 95% CI, 0,11 do 2,77 [0,08 mmol na litr, 95% CI, 0,01 do 0,15]). Efekty te były ilościowo podobne do wpływu samego allelu utraconego funkcji PCSK9 46L zarówno na ryzyko cukrzycy (iloraz szans, 1,09, 95% CI, 0,98 do 1,23), jak i na poziom glukozy w osoczu 2 godziny po doustnym podaniu glukozy prowokacja (wpływ na allel 46L, 1,51 mg na decylitr; 95% CI, 0,00 do 3,02 [0,08 mmol na litr, 95% CI, 0,00 do 0,17]).
W odróżnieniu od wyniku genetycznego HMGCR, wynik genetyczny PCSK9 nie był związany z masą ciała, wskaźnikiem masy ciała, obwodem talii ani stosunkiem talii do bioder, aż do 339.224 uczestników zapisanych w badaniach konsorcjów Genetycznego Badania Cech antropometrycznych (tabela S8 w Dodatek dodatkowy .28
Dyskusja
Stwierdziliśmy, że warianty genetyczne, które naśladują działanie inhibitorów PCSK9, mają zadziwiająco podobny wpływ na ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych i ryzyko cukrzycy w porównaniu z wariantami imitującymi działanie statyn przy pomiarze na jednostkę zmiany poziomu cholesterolu LDL. Continue reading „Zmiana w PCSK9 i HMGCR oraz ryzyko choroby sercowo-naczyniowej i cukrzycy ad 7”

Wpływ codziennej kąpieli pacjentów z chloroheksyną na infekcję nabytą w szpitalu AD 7

Kąpiel z chlorheksydyną nie wiązała się z istotnym zmniejszeniem częstości zakażeń krwi przez cewniki związane z cewnikiem centralnym, w których uczestniczyły organizmy Gram-ujemne lub z udziałem VRE lub MRSA, odkrycia prawdopodobnie związane z małą liczbą zakażeń wywołanych przez te organizmy. Ze względu na obawę, że przerwanie leczenia mogło mieć wpływ na zaobserwowane wyniki, przeprowadziliśmy dodatkową analizę częstości występowania zakażeń krwi, które obejmowały miesiące, w których nieantybakteryjne tkaniny były używane przez jednostki dotknięte wycofaniem krajowym. Dodanie danych uzyskanych podczas 4-miesięcznego przerwania leczenia, gdy stosowano tylko nieantybakteryjne materiały kąpielowe, nie zmieniło wyników analizy. W tej analizie porównywano 58 miesięcy stosowania ścierek nieantybakteryjnych do kąpieli z 54-miesięcznym stosowaniem 2% impregnowanych chlorheksydyną ściereczek. Continue reading „Wpływ codziennej kąpieli pacjentów z chloroheksyną na infekcję nabytą w szpitalu AD 7”

Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola ad 7

Zalety randomizowanych badań były szeroko dyskutowane przez innych.5,21-23 Prawdziwe zaufanie do wyników badań nad terapiami o potencjalnie niewielkim do umiarkowanego wpływie na śmiertelność jest często wzmacniane dzięki dobrze przeprowadzonym randomizowanym próbom; w przypadku ich braku istnieje większe ryzyko, że takie efekty leczenia mogą być maskowane przez uprzedzenia wyboru i zakłócenia. Chociaż główną siłą badania PREVAIL II był jego randomizowany projekt, jego słabości obejmują konstrukcję otwartą, w przeciwieństwie do podwójnie ślepej (tj. Potencjalnie wpływającą na stronniczość obserwacyjną przy łóżku) i wczesne zakończenie z powodu dramatycznego spadku liczba zainfekowanych pacjentów. Godny pochwały i szybki spadek kwalifikujących się nowych przypadków EVD był czynnikiem, którego nie przewidywał żaden projekt próbny i wpłynął na naszą zdolność do wyciągnięcia ostatecznych wniosków. Pomimo wspólnych wysiłków wielu oddanych naukowców w kraju i za granicą, którzy uczestniczyli w tych i innych badaniach, wybuch epidemii prawdopodobnie zakończył się bez żadnych niepodważalnych dowodów na to, że jakakolwiek pojedyncza interwencja terapeutyczna lub kombinacja interwencji była jednoznacznie lepsza od rodzajów wspomagającej opieki medycznej. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola ad 7”

Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola ad 6

Jeżeli ZMapp rzeczywiście przyniósł pewien stopień korzyści terapeutycznej, przynajmniej dwa główne czynniki mogły ograniczyć wielkość obserwowanego przez nas trendu śmiertelności. Chociaż pacjenci doświadczeni wykazywali klinicznie objawy tylko przez kilka dni przed randomizacją, przy przyjęciu byli prawdopodobnie po upływie tygodnia lub dłużej od daty rzeczywistej infekcji. Opóźnienie rozpoczęcia terapii przewyższało 5-dniowe okno, w którym wykazano, że ZMapp zapewnia 90% lub więcej przeżyć w modelu śmiertelnego prowokacji naczelnych innych niż człowiek. Dodatkowo siedem z ośmiu zgonów zarejestrowanych u biorców ZMapp wystąpiło przed 4 dniem. , który był przed podaniem drugiej z trzech zaplanowanych infuzji. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola ad 6”

Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola ad 5

Tylko jedno poważne zdarzenie niepożądane (nadciśnienie tętnicze) u biorców ZMapp zostało ocenione jako związane z samą infuzją (Tabela Zdarzenia niepożądane związane z infuzjami produktu ZMapp zgłaszano najczęściej podczas pierwszej infuzji (25%) i zmniejszały się wraz z kolejnymi infuzjami (11% w przypadku wlewu 3). Gorączka (14% z infuzją 1) i niedociśnienie (11% z infuzją 1) były najczęstszymi zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi (Tabela S4 w dodatkowym dodatku). Działania łagodzące polegały głównie na powolnym podawaniu leku podczas konkretnego podawania lub zatrzymaniu wlewów oraz podaniu środków przeciwgorączkowych lub innych leków. Łącznie 8 z 93 infuzji (9%) zostało zatrzymanych z powodu zdarzeń niepożądanych, natomiast 9 z 93 infuzji (10%) zostało spowolnionych w celu złagodzenia skutków ubocznych.
Podgrupa Analizy śmiertelności
Rysunek 3. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola ad 5”

Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola czesc 4

Przed infuzjami produktu ZMapp pacjenci otrzymywali często leki przeciwhistaminowe (94% w cyklu 1) i leki przeciwgorączkowe (65% w cyklu 1) w celu złagodzenia działań niepożądanych (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Śmiertelność
Tabela 2. Tabela 2. Porównanie umieralności 28 dniowej według grupy leczenia. Spośród 71 pacjentów, których można było ocenić, 21 zmarło, co stanowi ogólny wskaźnik śmiertelności na poziomie 30%. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola czesc 4”

Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola cd

Ta wcześniejsza opinia została następnie skorygowana na podstawie danych z badań, prowadząc do tylnego rozkładu prawdopodobieństwa dla efektu leczenia w celu obliczenia prawdopodobieństwa, że ZMapp plus obecny standard opieki skutkuje niższą 28-dniową śmiertelnością niż obecny standard opieki sam. Prawdopodobieństwo 97,5% lub więcej (zbliżone do jednostronnego poziomu błędu I rzędu 2,5%) było wymagane do ustalenia skuteczności. Kluczowe analizy zostały podsumowane zarówno z prawdopodobieństwem a posteriori, jak iz 95% wiarygodnymi interwałami. Przeprowadzono także analizy częstościowe (konwencjonalne, nie Bayesowskie) z wykorzystaniem dokładnego testu Fishera i testu Barnarda oraz obliczenia przedziałów ufności. Do porównania dwóch grup leczenia wykorzystano krzywe przeżycia Kaplan-Meier. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola cd”

Randomizowana próba długoterminowego tlenu dla POChP z umiarkowanym desaturacją ad 5

Poprawki Bonferroniego zostały użyte do określenia wartości P, które były wymagane dla istotności statystycznej różnic pomiędzy grupami próbnymi dla wyników drugorzędnych i innych oraz dla istotności statystycznej efektów oddziaływania wielu grup leczenia dla poszczególnych podgrup na pierwotny wynik, który oceniono2. Dodatkowe szczegóły dotyczące analizy statystycznej podano w protokole i dodatkowym dodatku. Wyniki
Populacja próbna
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów biorących udział w rekrutacji. Continue reading „Randomizowana próba długoterminowego tlenu dla POChP z umiarkowanym desaturacją ad 5”