Uczulenie alergiczne moze powstac jak, sprawa nabyta przez uczulenie sie ustroju na pewien alergen

Uczulenie alergiczne może powstać jak, sprawa nabyta przez uczulenie się ustroju na pewien alergen. Istnieje jednak konstytucyjne usposobienie alergiczne, to jest zwiększona wrażliwość ustroju na działanie różnych alergenów. Stan ten nazywamy także skazą alergiczną i wiąże się ona do pewnego stopnia ze skazą wysiękową, która cechuje się występowaniem rozmaitych wyprysków, swędzeniem, nadmierną, pobudliwością naczyń krwionośnych i łatwym ich kurczeniem się, co objawia się białym dermografizmem. W skazie wysiękowej więc łatwo powstają zaburzenia alergiczne, jak dychawica oskrzelowa, gorączka sienna i zaburzenia przewodu pokarmowego pod wpływem odpowiednich alergenów. Uczuleniu alergicznemu sprzyja układ wegetatywny, przede wszystkim zwiększone napięcie nerwu błędnego; dużą też rolę w uczuleniu odgrywają gruczoły wewnętrznego wydzielania. Continue reading „Uczulenie alergiczne moze powstac jak, sprawa nabyta przez uczulenie sie ustroju na pewien alergen”

Splot miesniówkowy obfituje w mikroskopijne zwoje wspólczulne obwodowe

Za pewnego rodzaju przedłużenie n. trzewnego większego należy uważać wymienione powyżej sploty, udające się do trzew jamy brzusznej, a więc do żołądka, do jelit (aż po okrężnicę l), do wątroby, trzustki, śledziony, do nerek i do nadnerczy. Jeżeli chodzi o przewód żołądkowo-jelitowy, to włókna tych splotów kończą się w – splocie mięśniówkowym Auerbacha (plexus myentericus Auerbachi), umieszczonym w ścianie mięsnej. jelita. Splot mięśniówkowy obfituje w mikroskopijne zwoje współczulne obwodowe (II lub dalszych rzędów) i są podstawy do przypuszczenia, że posiadają one wpływ na motorykę jelita. Continue reading „Splot miesniówkowy obfituje w mikroskopijne zwoje wspólczulne obwodowe”

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wismodegibu w zaawansowanym raku podstawnokomórkowym AD 4

Równoczesna terapia przeciwnowotworowa była niedozwolona. Zbieranie danych
Wszyscy pacjenci byli poddawani badaniu fizykalnemu i badaniom laboratoryjnym (w tym testom ciążowym u kobiet w wieku rozrodczym) w punkcie wyjściowym, a następnie co 4 tygodnie. W przypadku pacjentów z radiologicznie mierzalną chorobą (wszystkich pacjentów z przerzutowym rakiem podstawnokomórkowym, a niektórzy z miejscowo zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym), ocenę radiologiczną nowotworów wykonywano w punkcie wyjściowym, a następnie co 8 tygodni. U pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym guzy oceniano za pomocą badania fizykalnego (udokumentowanego standardową fotografią cyfrową) w punkcie wyjściowym, a następnie co 8 tygodni. Continue reading „Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania wismodegibu w zaawansowanym raku podstawnokomórkowym AD 4”

Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola

Dane z badań nad naczelnymi nieczłowieczymi sugerują, że potrójny koktajl monoklonalny ZMapp to obiecujące, oparte na odporności leczenie choroby Ebola (EVD). Metody
Począwszy od marca 2015 r. Przeprowadziliśmy randomizowaną, kontrolowaną próbę ZMapp oraz obecny standard opieki w porównaniu z obecnym standardem opieki tylko u pacjentów z EVD, który został zdiagnozowany w Afryce Zachodniej za pomocą testu reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Kwalifikujący się pacjenci w każdym wieku zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1, aby otrzymać obecny standard opieki lub obecny standard opieki oraz trzy dożylne wlewy ZMapp (50 mg na kilogram masy ciała, podawane co trzeci dzień). Pacjentów stratyfikowano zgodnie z wyjściową wartością progową cyklu PCR dla wirusa (.22 vs.> 22) i kraj rejestracji. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola”

Zmiana w PCSK9 i HMGCR oraz ryzyko choroby sercowo-naczyniowej i cukrzycy ad 8

Dlatego, podobnie jak w przypadku statyn, wszelkie potencjalne zwiększone ryzyko wystąpienia cukrzycy o nowym początku w trakcie leczenia inhibitorem PCSK9 prawdopodobnie będzie ograniczone do osób z zaburzeniami poziomu glukozy na czczo. Chociaż warianty, które naśladują działanie inhibitorów PCSK9 i statyn, wiązały się ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy, odpowiednie proporcjonalne zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego było znacznie większe niż zwiększone ryzyko cukrzycy. Dlatego, podobnie jak w przypadku statyn, zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego za pomocą inhibitorów PCSK9 powinno znacznie przekraczać potencjalne zwiększone ryzyko cukrzycy. Ponadto stwierdziliśmy, że zarówno warianty PCSK9, jak i HMGCR były związane ze zmniejszonym ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych wśród osób z cukrzycą i osób bez cukrzycy. To odkrycie jest zgodne z wynikami metaanaliz, które pokazują, że statyny są powiązane z taką samą proporcjonalną redukcją ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych u osób z cukrzycą, jak u osób bez cukrzycy. Continue reading „Zmiana w PCSK9 i HMGCR oraz ryzyko choroby sercowo-naczyniowej i cukrzycy ad 8”

Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola ad 7

Zalety randomizowanych badań były szeroko dyskutowane przez innych.5,21-23 Prawdziwe zaufanie do wyników badań nad terapiami o potencjalnie niewielkim do umiarkowanego wpływie na śmiertelność jest często wzmacniane dzięki dobrze przeprowadzonym randomizowanym próbom; w przypadku ich braku istnieje większe ryzyko, że takie efekty leczenia mogą być maskowane przez uprzedzenia wyboru i zakłócenia. Chociaż główną siłą badania PREVAIL II był jego randomizowany projekt, jego słabości obejmują konstrukcję otwartą, w przeciwieństwie do podwójnie ślepej (tj. Potencjalnie wpływającą na stronniczość obserwacyjną przy łóżku) i wczesne zakończenie z powodu dramatycznego spadku liczba zainfekowanych pacjentów. Godny pochwały i szybki spadek kwalifikujących się nowych przypadków EVD był czynnikiem, którego nie przewidywał żaden projekt próbny i wpłynął na naszą zdolność do wyciągnięcia ostatecznych wniosków. Pomimo wspólnych wysiłków wielu oddanych naukowców w kraju i za granicą, którzy uczestniczyli w tych i innych badaniach, wybuch epidemii prawdopodobnie zakończył się bez żadnych niepodważalnych dowodów na to, że jakakolwiek pojedyncza interwencja terapeutyczna lub kombinacja interwencji była jednoznacznie lepsza od rodzajów wspomagającej opieki medycznej. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola ad 7”

Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola czesc 4

Przed infuzjami produktu ZMapp pacjenci otrzymywali często leki przeciwhistaminowe (94% w cyklu 1) i leki przeciwgorączkowe (65% w cyklu 1) w celu złagodzenia działań niepożądanych (tabela S4 w dodatkowym dodatku). Śmiertelność
Tabela 2. Tabela 2. Porównanie umieralności 28 dniowej według grupy leczenia. Spośród 71 pacjentów, których można było ocenić, 21 zmarło, co stanowi ogólny wskaźnik śmiertelności na poziomie 30%. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba ZMapp na infekcję wirusem Ebola czesc 4”