Budowa istoty bialej rdzenia.

Łatwo zrozumieć, że tego rodzaju budowa rdzenia czyni zeń narząd mogący uzgodnić interesy różnych części ciała i uzależnić reakcje ruchowe od podniet czuciowych, podniety zaś czuciowe od przejawów ruchowych. Budowa istoty białej rdzenia. W skład istoty białej, złożonej ze wspomnianych powyżej powrózków, wchodzą włókna nerwowe rdzenne dwojakiego rodzaju. Jedne z nich są włóknami skojarzeniowymi, całkującymi działalność poszczególnych odcinków. Włókna te są przeważnie umieszczone w częściach głębszych powrózków. Continue reading „Budowa istoty bialej rdzenia.”

Charakterystyka morfologiczno – czynnosciowa

Charakterystyka morfologiczno – czynnościowa poszczególnych szlaków będzie podana dalej. Na tym miejscu pragnę tylko zaznaczyć, że w utworzeniu ich nazw trzymałem się zasady, aby na początku umieszczać określenie miejsca zapoczątkowania szlaku, a na końcu miejsce jego zakończenia. A więc np. w nazwie szlak czworaczo-rdzeniowy podano w wyrazie czworaczo – miejsce zapoczątkowania szlaku w ciałach czworaczych śródmózgowia, a wyraz – rdzeniowy mówi, że szlak ten kończy się w istocie szarej rdzenia. Poniżej mamy krótkie zestawienie wymienionych szlaków. Continue reading „Charakterystyka morfologiczno – czynnosciowa”

uwspólzaleznienie z ukladem wspólczulnym

Innymi słowy, chcę dać odpowiedź na podstawowe pytanie: jaki jest zakres i charakter działania samego rdzenia, gdy pozostawimy na uboczu jego topografię oraz uwspółzależnienie z układem współczulnym i z mózgowiem Otóż rdzeń, a raczej jego istota szara wraz ze zwojami rdzeniowymi, stanowi jedną wielką stację, w której podniety czuciowe wypowiadają się przejawami ruchowymi o charakterze odruchów. Stacja ta sprawuje nadzór przede wszystkim nad układem somatycznym tułowia i kończyn, a więc nad układem mięśniowym somatycznym i nad receptorami skórnymi. We wszystkich tego rodzaju przypadkach neuron odbiorczy znajduje się w zwoju rdzeniowym, a neuron nadawczy w słupie brzusznym rdzenia. Poszczególne neurony ruchowe nie leżą chaotycznie, lecz uległy w ciągu rozwoju rodowego ześrodkowaniu w szereg ośrodków, z których największą ilość przypada na ośrodki zawiadujące pewnymi, życiowo uzasadnionymi, zestrojami ruchowymi, wykonywanymi przez mięśnie pochodzenia somatycznego . Ażeby jednak mógł powstać pewien celowy zestrój ruchowy, niezbędny jest udział neuronów skojarzeniowych, nawiązujących już w trakcie rozwoju osobniczego takie związki, które są niezbędne dla danego ssaka w życiu codziennym. Continue reading „uwspólzaleznienie z ukladem wspólczulnym”

Randomizowana próba długoterminowego tlenu dla POChP z umiarkowanym desaturacją ad 7

Wszyscy pacjenci z grupy uzupełniającego tlenu dostarczyli co najmniej jedną ocenę; 363 pacjentów (98%) w grupie bez uzupełniającego tlenu dostarczyło co najmniej jedną ocenę. IQR oznacza zakres międzykwartylowy. Histogramy samoopisowego stosowania uzupełniającego tlenu uśrednione w obserwacji uzupełniającej wskazują na znacznie dłuższą średnią dobową (. SD) użycie w grupie z dodatkowym tlenem niż w grupie bez uzupełniania tlenu (13,6 . 6,1 vs. Continue reading „Randomizowana próba długoterminowego tlenu dla POChP z umiarkowanym desaturacją ad 7”

Nowy Arenavirus w transplantologii

Odkrywamy, że opis nowego arenawirusa autorstwa Palaciosa i jego współpracowników (wydanie z 6 marca) jest interesujący, ale uważamy, że kilka z jego wniosków jest nieuzasadnionych lub wprowadzających w błąd. Po pierwsze, scharakteryzowanym wirusem jest po prostu wirus limfocytarnego zapalenia splotów naczyniowych (LCMV), którego sekwencja nukleotydowa leży w zakresie zmienności dla gatunku zdefiniowanego przez Międzynarodowy Komitet Taksonomii Wirusów (ICTV) dla tego wirusa. Po drugie, testy diagnostyczne dla LCMV (reakcja łańcuchowa polimerazy, testy serologiczne lub izolacja wirusowa) niewątpliwie wykryłby czynnik, gdyby testy te zostały zastosowane podczas wstępnego badania przesiewowego. Pominięcie tych testów z innych kompleksowych testów było dziwne, biorąc pod uwagę kliniczne podobieństwa do wcześniej opisanych klasterów po transplantacyjnych zakażeniach LCMV.2 Chociaż badanie prawidłowo pokazuje, jak ultra-wysokoprzepustowe sekwencjonowanie jest potężnym narzędziem dla mikrobiologii, wydaje się, że obecne badanie jest przykładem jego niepotrzebnego użycia. Różnorodność sekwencji w obrębie gatunku to nie to samo, co nowy wirus . Continue reading „Nowy Arenavirus w transplantologii”

Przedefiniowanie jakości – implikacje najnowszych badań klinicznych cd

Miarka jakości, która uwzględniałaby stosowanie statyn w ocenie kontroli poziomu lipidów, byłaby bardziej naukowo uzasadniona niż prosta ocena proporcji pacjenta z lekarzem lub praktyką, u których określony poziom cholesterolu LDL został osiągnięty za pomocą dowolnej strategii. Miara jakości dla ścisłej kontroli glikemii powinna wymagać dowodów, że sprawdzona strategia zapewnia pacjentom istotną korzyść netto. Wiemy, że wyznaczamy wysoki standard dla twórców miar wydajności, ale postęp w naszej wiedzy nie wymaga niczego więcej. Po drugie, wytyczne i mierniki wyników powinny zawierać bardziej wyrafinowane i jednoznaczne rozważania na temat ryzyka związanego z chorobą i negatywnych konsekwencji wynikających z interwencji. U pacjentów z małym prawdopodobieństwem wystąpienia szczególnie złego wyniku, interwencja zaprojektowana w celu ochrony przed takim wynikiem prawdopodobnie nie przyniesie znaczących korzyści – jeśli więc interwencja niesie nawet niewielkie ryzyko, ryzyko to może zrekompensować lub nawet przeważyć korzyść. Continue reading „Przedefiniowanie jakości – implikacje najnowszych badań klinicznych cd”

Przedefiniowanie jakości – implikacje najnowszych badań klinicznych ad

Te dwa badania (odpowiednio strony 2545-2559 i 2560-2572) przetestowały hipotezę, że określone strategie obejmujące stosowanie wielu leków w celu osiągnięcia ścisłej kontroli glikemii poprawiłyby wyniki u pacjentów z cukrzycą typu 2. W badaniach, w których stosowano różne strategie farmakologiczne, stwierdzono, że ścisła kontrola nie zmniejszyła ryzyka powikłań makroangiopatycznych. Strategia intensywnej kontroli badania ACCORD wiązała się z wyższym ryzykiem zgonu, co doprowadziło do wcześniejszego przerwania tej części badania. Wyniki badania ADVANCE wskazują, że jego strategia może zmniejszyć ryzyko pogorszenia czynności nerek kosztem nadmiernego ryzyka wystąpienia hipoglikemii. W związku z tym stosunek ryzyka do korzyści interwencji opracowanych w celu modyfikacji czynników ryzyka może się różnić w zależności od rodzaju i liczby leków i innych podejść, które są jednocześnie włączane. Continue reading „Przedefiniowanie jakości – implikacje najnowszych badań klinicznych ad”

Rozszerzenie terapii adiuwantowej Aromatase-Inhibitor na 10 lat cd

Przestrzeganie procedur badania zostało potwierdzone podczas wszystkich wizyt kontrolnych, jeśli uczestnik odpowiedział tak na pytanie, czy przyjmowała lek badany doustnie raz dziennie . Zdarzenia niepożądane zostały ocenione za pomocą Narodowego Instytutu Raka Kryteria toksyczności, wersja 2.0 i jakość życia przy użyciu kwestionariusza 36-elementowego badania stanu zdrowia (SF-36) oraz kwestionariusza jakości życia menopauzy (MENQOL) w punkcie wyjściowym i 12, 24 , 36, 48 i 60 miesięcy .6,7 Tymczasowe analizy bezpieczeństwa były poddawane przeglądowi dwa razy w roku przez niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo z Canadian Cancer Trials Group. Analiza jakości życia obejmowała porównanie między grupami zmian wyników w stosunku do wartości wyjściowej na podstawie wyników fizycznych i mentalnych sk ładników SF-36 i jej ośmiu podskal (funkcjonowanie fizyczne, rola-fizyczne, ból ciała, ogólny stan zdrowia, witalność, funkcjonowanie społeczne, rola emocjonalna i zdrowie psychiczne) oraz na czterech podskalach objawowych MENQOL (naczynioruchowy, psychospołeczny, fizyczny i seksualny). Wyniki SF-36 wahają się od 0 do 100, przy czym wyższe wyniki wskazują na lepszą jakość życia, a wyniki MENQOL wynoszą od do 8, przy czym wyższe wyniki wskazują na bardziej dokuczliwe objawy. Minimalna klinicznie istotna różnica dla wyników SF-36 i MENQOL wynosi odpowiednio 5 i 0,5.8,9 (Patrz sekcja S1 w Dodatku uzupełniającym, dostępna na stronie, dla metod stosowanych do wykonywania analiz.) Kobiety z co najmniej jedną oceną zostały włączone do analiz jakości życia. Continue reading „Rozszerzenie terapii adiuwantowej Aromatase-Inhibitor na 10 lat cd”